Zarząd Klubu zwoluje na dzień  20 marca 2019 roku o godzinie 17.00 Walne  zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Zebranie odbędzie się w Zespole  Szkolno -Przedszkolnym nr.9  Bełchatów ul. Edwardów 5 ( Stołówka).

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin  Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia, zgodnie z § 18 Statutu, ustala się na dzień 20 marca  2019r. na godzinę 17:30. Uchwały podjęte

podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.